Make your own free website on Tripod.com

Програма за проектиране на мебели и интериор

Doctor      ZipSintez            Imoti Sintez       Organizer Sintez   CapiText 

DESIGN SINTEZ

Програма за проектиране на мебели, кухни и интериор. 

Допълнителна информация

 

DESIGN SINTEZ

Program for furniture design, kitchens and interior

Additional information

DESIGN SINTEZ

Программа для дизайна мебели, кухни и интерьера

Допольнительная информация

New Base

Допълнителен модул към Design Sintez за създаване и вграждане на нови възли (мебели) в системата на програмата. 2D и 3D пространствено моделиране, създаване на нови слоеве за оцветяване, коригиране на основното меню.

Допълнителна информация

 

New Base

Additional module to Design Sintez for creation and
import  of new bases (furniture) to the system of the program. 2D and 3D 
spatially modelling, creation of new layers for colouring, correction of  the main menu.

Additional information

 

New Base

Дополнительный модуль к Design Sintez  для создания   новых узлов (мебели) в систему программы. 2D и 3D пространственое  моделирование, создание новых  пластов для окрашивания, корекции в основном меню.

Допольнительная информация

 

Calc Base

     Допълнителен модул към Design Sintez за изчисляване разхода на материали необходими за производството на участващите в проекта възли (мебели).  Калкулира с максимална точност и прецизност ценова оферта за крайният клиент. Изготвя спецификация за материалният разход по възли (мебели) и обобщено.

Допълнителна информация

 

Calc Base

The additional module to Design Sintez for calculation of the charges of materials necessary for manufacture of units, participating in the project. Accounting with the maximal accuracy and strictness the value offer for the client. Prepares the specification of the charge on materials for each unit (furniture) and for the project.

Additional information

 

Calc Base

Дополнительный модуль к Design Sintez для подсчёта расходов материалов, необходимых для производства участвующих в проекте узлов. Калькуляция с максимальной точностью и взыскательностью ценовое предложение для клиента. Подготавливает спецификацию расхода по материалам по каждому узлу и по всему проекту.

Допольнительная информация

 

Cut Base

     Допълнителен модул към Design Sintez за разкрояване на материалите при производството на мебели. Използващ за база изготвеният графичен проект и калкулираният в Calc Base  разход на  материали за елементите на участвуващите в проекта възли (мебели). Позволява ръчно въвеждане на елементи и избор на материал.

Допълнителна информация

 

Cut Base

   The additional module to Design Sintez for cutting of materials. Uses as base the created graphic project and calculated quantity of materials for participating in the project units  (furniture) in the module Calc Base. Allows manual entering of elements and choice of  material.

Additional information

 

Cut Base

     Дополнительный модуль к Design Sintez  для раскроя материалов при производстве мебели. Использует как базу  созданный графический проект и калькулированный  расход материалов    для участвующих в проекте узлы  (мебели)  в модуле  Calc Base. Позволяет ручное введение элементов и выбор материала.

Допольнительная информация

 

Имоти в снимки  - база данни за продажби на имоти в БГ

DOCTOR v. 1.30 

Програмата е предназначена за следене и водене на документацията за пациентите в медицински заведения и кабинети.

Допълнителна информация

 

CapiText   v. 1

Продуктът е предназначен за медицински специалисти, които извършват капиляроскопия при пациенти със заболявания на периферните кръвоносни съдове и има за цел да облекчи документирането и анализирането на резултатите от изследванията.

Допълнителна информация

 

ZIPSINTEZ v. 1.21

Автоматизирана архивираща система  за предпазване от загуба на информация и данни в корпоративни фирмени мрежи, както и на отделни компютри.

Допълнитена информация

 

Organizer Sintez v.1.01

Персонален органайзер за организация и управление на офис документацията

Допълнителна информация

 

IMOTI SINTEZ v. 1

Програмата обслужва офертната документация на агенции за недвижими имоти.

Допълнителна информация


За контакти:   design_sintez2000@yahoo.com

CapiText    Doctor      ZipSintez    Imoti Sintez      Organizer Sintez  CapiText

 

Други връзки

This furniture design software is a great choice for someone who wants to be able to draw realistic graphic designs of furniture. This is great for finding out how the finished work will look for your home. You can also use these designs to promote your work and sell it. This software works with the AutoCad system and it is very simple to install and use.  In addition, the software can be viewed in 2D or 3D. The 3D option allows the project to be rotated. This software can help you get a realistic estimate of the cost for both materials and labor involved in any furniture design project. This furniture design software allows you to select from 4500 different types of building materials so you can build virtually anything with the materials you want on it.

The main body of the program creates:

  1. Kitchen furniture - kitchen cases; stands , worktops.

  2. Bedroom furniture - wardrobe , bad side tables, chiffoniers.

  3. Office furniture - stands, sections, cases

  4. Living room furniture - sections, TV tables, bookshelves

  With additional module of the program New Base you can create non-standard models of furniture for your interior decisions:

  1. Bedroom furniture - badsteads, chiffoniers

  2..Oficce furniture - bureaus (desks)

  3. Living room furniture - tables, sofas, lamps.

  4. Bathroom furniture

  5. Elements (furniture) adding of an interior.

  6. Furniture and interior of bars and public institutions 

 Гласувайте за този сайт в RealTop.net 

Dir.bg

Search Bulgarian web-space

eShop.bg - The Electronic Components Home in Bulgaria - Top100

Гласувай за тази страница в Българския ТОП